AMERICANS AND VIETNAMESE: A COMPARISON OF VALUES IN TWO CULTURES


American and vietnamese- A comparison of values in two cultures

Americans and Vietnamese: a comparison of values in two cultures

Tác giả:             John S. Parson
Nxb:                  Human Research Inc.
Năm:                1976
Ngôn Ngữ:       English
Định dạng:       PDF  
download_Nhatbook


*

Bình luận