MARKETING INSIGHTS FROM A TO Z


Nhatbook-marketing insights from A to Z-Philip Kotler

Marketing insights from A to Z

Tác giả:             Philip Kotler
Nxb:                 John Wiley & Sons, Inc.
Năm:                2003
Ngôn Ngữ:       English
Định dạng:       PDF  
nhatbook-download

*


 

Bình luận