MARKETING MANAGEMENT, MILLENIUM EDITION

Nhatbook-Marketing management, Millenium Edition-Philip Kotler-2002

Marketing Management, Millenium Edition

Tác giả:      Philip Kotler 
Nxb:           Pearson Custom Publishing
Năm:         2002
Ngôn Ngữ: English
Định dạng: pdf

 nhatbook-download


 

Bình luận