MICROECONOMICS FOR MBAs


Nhatbook-Microeconomics for MBAs - R B McKenzie & D R Lee (Cambridge Univ Press) - 2006

Microeconomics for MBAs

Tác giả:            Richard B. McKenzie & Dwight R. Lee
Nxb:                 Cambridge University Press
Năm:              2006
Ngôn Ngữ:      English
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


*

Bình luận