CHAOS- A VERY SHORT INTRODUCTION


Nhatbook-Chaos A very short introduction-Leonard A. Smith-2007

Chaos- A very short introduction

Tác giả:           Leonard Smith
Nxb:                Oxford University Press
Năm:              2007
Ngôn Ngữ:      English
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


*

Bình luận