DOCUMENTARY FILM- A VERY SHORT INTRODUCTION


Nhatbook- Documentary film- A very short introduction-Patricia Aufderheide-2007

Documentary Film- A very short introduction

Tác giả:           Patricia Aufderheide
Nxb:                Oxford University Press
Năm:              2007
Ngôn Ngữ:      English
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


*

Bình luận