PROCESS PLANNING AND COST ESTIMATION


Nhatbook-Process planning and cost Estimation-M. Adithan-2007

Process planning and Cost estimation

Tác giả:           M. Adithan
Nxb:                New Age International Publisher
Năm:              2007
Ngôn Ngữ:      English
Định dạng:      PDF  (File lớn ~45MB)
nhatbook-download


*

Bình luận