SYSTEM ENGINEERING; PRINCIPLES AND PRACTICE (2nd Edition)


Nhatbook- System Engineering principles and practice- Alexander Kossiakoff-2011

System Engineering: Principles and Practice

Tác giả:           Alexander Kossiakoff
Nxb:                John Wiley & Sons, Inc
Năm:              2011
Ngôn Ngữ:      English
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


*

Bình luận