INFORMATION- A VERY SHORT INTRODUCTION


Nhatbook-Information A very short introduction-Luciano Floridi-2010

Information- A very short introduction

Tác giả:           Luciano Floridi
Nxb:                Oxford University Press
Năm:              2010
Ngôn Ngữ:      English
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


*

Bình luận