LITERARY THEORY- A VERY SHORT INTRODUCTION


Nhatbook- Literary theory a very short introduction- Jonathan Culler-1997

Literary Theory – A very short introduction

Tác giả:          Jonathan Culler
Nxb:                Oxford University Press
Năm:              1997
Ngôn Ngữ:      English
Định dạng:      PDF  
nhatbook-download


*

Bình luận