PHÁT HUY NHỮNG GIÁ TRỊ LỊCH SỬ, CHÍNH TRỊ, PHÁP LÝ CỦA HIẾN PHÁP 1946


nhatbook-phat-huy-nhung-gia-tri-lich-su-chinh-tri-phap-ly-cua-hien-phap-1946-ntg-2009Phát huy những giá trị lịch sử, chính trị, pháp lý
của Hiến pháp 1946 trong sự nghiệp đổi mới hiện nay

Tác giả:        Nhiều TG
NXB:              Chính Trị Quốc Gia
Năm:              2009
Ngôn Ngữ:      Tiếng Việt
Định dạng:      Pdf
nhatbook-download


*

Bình luận