THINKING LIKE A LAWYER


nhatbook-thinking-like-a-lawyer-fredrick-schauer-2009Thinking like a lawyer 

Tác giả:       Frederick Schauer
NXB:            Harvard University Press
Năm:              2009
Ngôn Ngữ:     English
Định dạng:      Pdf
nhatbook-download


*

Bình luận