NATURE-INSPIRED OPTIMIZATION ALGORITHMS


nhatbook-nature-inspired-optimization-algorithms-xin-she-yang-2014Nature-inspired optimization algorithms

Tác giả:         Xin-She Yang
NXB:              Elsevier
Năm:              2014
Ngôn Ngữ:     English
Định dạng:      Pdf
nhatbook-download


*

Bình luận