LEAN THINKING


nhatbook-lean-thinking-james-p-womark-2003Lean thinking (tư duy tinh gọn)

Tác giả:       James P. Womack & Daniel T. Jones
NXB:             Free Press
Năm:              2003
Ngôn Ngữ:     English
Định dạng:      Pdf
nhatbook-download


*

2 Replies to “LEAN THINKING”

Bình luận