HOW TO IMPLEMENT LEAN MANUFACTURING

nhatbook-how-to-implement-lean-mannufacturing-lonnie-wilson-2010


How to implement Lean Manufacturing

Tác giả:        Lonnie Wilson
NXB:             McGraw Hill
Năm:              2010
Ngôn Ngữ:      English
Định dạng:      pdf
nhatbook-download


Bình luận