TOYOTA PRODUCTION SYSTEM

nhatbook-toyota-production-system-yasuhiro-monden-2011


Toyota production system
An Integrated Approach to Just-In-Time

Tác giả:      Yasuhiro Monden
NXB:           CRC Press
Năm:           2011
Ngôn Ngữ:  English
Định dạng:   pdf
nhatbook-download


 

Bình luận