FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEM


nhatbook-flexible-manufacturing-system-h-k-shivanand-2006Flexible manufacturing system

Tác giả:      H.K. shivanand, M.M. Benal & V Koti
NXB:          New Age International (P) Ltd., Publishers
Năm:           2006
Ngôn Ngữ:  English
Định dạng:   pdf
nhatbook-download


*

2 Replies to “FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEM”

Bình luận