Bàn về đồ mã

Bàn về đồ mã

Nhatbook-ban ve do ma-Thai Hu đại sư

Thái Hư Đại Sư là một danh tăng được cộng đồng Phật giáo rất tôn kính, ông là người khởi xướng cải cách Phật giáo Trung Quốc, vận động Phật giáo thế giới, có sức ảnh hưởng lớn đến Phật giáo Việt Nam.

Về vấn đề đốt vàng mã, cách đây mấy chục năm Thái hư đại sư có một bài thuyết nối tiếng. Gửi mọi người đọc để biết và để từng bước bỏ dần tục đốt vàng mã.

 


 nhatbook-download

để lại phản hồi