Ngoại giao văn hóa và vai trò của nó đối với chính trị Việt Nam từ 1986 đến nay

 

Tác giả: Trần Thị Thu Hà
 
NXB: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại Ngữ 28 (2012) 185-193
Năm: 2012
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

 nhatbook-download


 

Bình luận