Chế độ sở hữu ruộng đất ở Nam Bộ từ thế kỷ XVII đến nửa đầy thế kỷ XIX

 

Tác giả: Trần Thị Thu Lương
Nguồn: TẠP CHÍ PHT TRIỂN KH&CN, TẬP 9, SỐ 3-2006
Năm: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

 nhatbook-download


 

Bình luận