Các cuộc vận động bầu cử và tranh cử trong cuộc đấu tranh vì các quyền dân sinh dân chủ (1936-1939)


 

Tác giả: Phạm Hồng Tung
Nguồn: TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 9, SỐ 10 
Năm: 2006
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

nhatbook-download


Tóm tắt: Cuộc vận động tranh cử và “đấu tranh nghị trường” là một bộ phận đặc biệt trong cuộc đấu tranh vì quyền dân sinh dân chủ ở Việt Nam trong thời kỳ 1936-1939 do Đảng cộng sản Đông dương lãnh đạo. Mặc dù diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng đây là lần duy nhất trong toàn bộ lịch sử Cận đại Việt Nam “đấu tranh nghị trường” công khai thực sự trở thành bộ phận của phong trào yêu nước và cách mạng, đồng thời trong tất cả các đảng cộng sản ở các dân tộc thuộc địa, Đảng Cộng sản Đông dương là đảng duy nhất đã phát động được một cuộc đấu tranh giàu tính sáng tạo và thành công


 

Bình luận