JIT IMPLEMENTATION MANUAL VOL. 1


JIT implementation Manual Vol. 1: The Just in Time production System

nhatbook-JIT implementation manual Vol 1-Hiroyuki Hirano-2009

 

Tác giả: Hiroyuki Hirano
NXB: CRC Press
Năm: 2009
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf

nhatbook-download