JIT IMPLEMENTATION MANUAL VOL. 2


JIT implementation Manual Vol. 2: Wastes and the 5S

nhatbook-JIT implementation manual Vol 2-Hiroyuki Hirano-2009

 

Tác giả: Hiroyuki Hirano
NXB: CRC Press
Năm: 2009
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf

nhatbook-download