JIT IMPLEMENTATION MANUAL VOL. 3


JIT implementation Manual Vol. 3: Flow Manufacturing – Multi-process Operation and Kanban

nhatbook-JIT implementation manual Vol 3-Hiroyuki Hirano-2009

 

Tác giả: Hiroyuki Hirano
NXB: CRC Press
Năm: 2009
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận