JIT IMPLEMENTATION MANUAL VOL. 4


JIT implementation Manual Vol. 4: Leveling-Changeover and Quality Assurrance

nhatbook-JIT implementation manual Vol 4-Hiroyuki Hirano-2009

 

Tác giả: Hiroyuki Hirano
NXB: CRC Press
Năm: 2009
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận