THE “BIBLE” OF THE TOYOTA PRODUCTION SYSTEM


The “Bible” of the Toyota production system

nhatbook-The Bible of the Toyota Production system-Ohno-1978

 

Tác giả: Ohno
NXB: N/A
Năm: 1978
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf

nhatbook-download