THE BATTLE FOR KHE SANH


The battle for Khe Sanh

nhatbook-The Battle For Khe Sanh-Moyers S. Shore II-1977

 

Tác giả: Moyers S. Shore II,
NXB: History Division, US Marine Corp
Năm: 1977
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận