A SYSTEMS ANALYSIS VIEW OF THE VIETNAM WAR 1965-1972. VOL 04


A system analysis view of the Vietnam War 1965-1972

Vol 04: Allied ground and naval operations

nhatbook-A system analysis view of vietnam war 1965 1972 Vol 04-Thomas C. Thayer

 

Biên tập: Thomas C. Thayer
NXB: N/A (Tài liệu giải mật)
Năm: 1975
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận