CREATING IMAGES AND THE PSYCHOLOGY OF MARKETING COMMUNICATION


Creating images and the psychology of marking communication

nhatbook-Creating pictures for Marketing-Lynn R. Kahle-2006

 

Tác giả: Lynn R. Kahle,
Chung-Huyn Kim
NXB: LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES, PUBLISHERS
Năm: 2006
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận