THE SIX-SIGMA PROJECT PLANNER


The Six-Sigma project planner

Nhatbook-The Six Sigma Project PlannerEbook-Thomas Pyzdek-2003

 

Tác giả: Thomas Pyzdek
NXB: McGraw Hill
Năm: 2003
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

Bình luận