MARX, A VERY SHORT INTRODUCTION


Marx, a very short introduction

nhatbook-Marx A very short introduction- Peter Singer-2000

 

Tác giả: Peter Singer
NXB: Oxford University Press
Năm: 2000
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf

nhatbook-download


 

 

Bình luận