Địa chính trị: những vấn đề lý thuyết và định hướng nghiên cứu ở Việt Nam


Tác giả: Nguyễn Đăng Hội
Nguồn: Kỷ yếu Việt Nam học lần 3
Năm: 2008
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

Xuất hiện từ những năm cuối thế kỷ XIX và trải qua những giai đoạn phát triển khác nhau nhưng cho đến nay, địa lý chính trị (ĐLCT) vẫn chưa có một cách diễn đạt chính xác khái niệm. Nhiều định nghĩa được đưa ra ở các khía cạnh khác nhau theo ý chủ quan của mỗi người. Hơn thế nữa, trong khoảng thời gian dài, ĐLCT cũng như Địa chính trị được xem là phản khoa học, là hệ tư tưởng phản động vì nó phục vụ cho lợi ích xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và phát xít. Tuy vậy, vào cuối thời kỳ Chiến tranh lạnh, bộ môn khoa học này đã được nhìn nhận một cách khách quan, được để ý nghiên cứu và dần trở thành một bộ phận quan trọng cấu thành khoa học địa lý nhân văn.


nhatbook-download


 

để lại phản hồi