Từ lý luận phân phối thu nhập của kinh tế chính trị Tư sản cổ điển Anh đến lý luận giá trị thặng dư của Karl Marx


Tác giả: Triệu Đức Hạnh, 
Nguyễn Thị Mão
Nguồn: Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ 109(09)
Năm: N/A
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

 


Học thuyết giá trị thặng dư là hòn đá tảng trong học thuyết kinh tế của Karl Marx. Từ lý luận phân phối thu nhập của các nhà kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh, K.Marx đã kế thừa có phê phán và làm rõ bản chất của tiền công và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư. Lý luận phân phối thu nhập của kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh được xây dựng dựa trên nội dung tổng thu nhập xã hội được phân phối cho ba chủ thể cơ bản: lao động làm thuê, nhà tư bản, địa chủ. Sự phân tích khách quan, khoa học của các nhà lý luận kinh tế tư sản cổ điển Anh về quan hệ kinh tế giữa ba giai cấp cơ bản đã có ý nghĩa đặt nền móng cho Karl Marx phân tích lý luận về quan hệ bóc lột trong xã hội tư bản và lý luận giá trị thặng dư..


nhatbook-download


Đọc thêm: Những đánh giá mang tính cá nhân và chủ quan về Học thuyết Giá trị thặng dư

Có thể bạn quan tâm:
The impact of China on Governance Structures in Vietnam
Góp ý về bài "The Biography of the Hồng Bàng Clan..."
Bàn về Nho giáo ở Việt Nam
Về mối quan hệ giữa Lê Văn Duyệt và vua Minh Mạng qua quá trình tập trung quyền lực 30 năm đầu triều...
Trần Thủ Độ (1194-1264) và nhân cách hành xử Việt Nam thời Trần
Suy nghĩ về các cây đại thụ trong làng lý luận kinh tế
Chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ
Sản xuất và buôn bán đồ gốm ở Vương quốc Champa trong thế kỷ XV và XVI
Syrie, bài học lịch sử về kỹ thuật cướp chính quyền
MARX- NHÀ TƯ TƯỞNG CỦA CÁI CÓ THỂ- TẬP 1
Tổ chức bộ máy chính quyền Sài Gòn trước 75 (*)
Vua Minh Mạng với tầm nhìn chiến lược về biển đảo được thể hiện bằng hình ảnh trên cửu đỉnh
Thái độ của nhật báo Sài Gòn đương thời về sự kiện hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu
Đơn vị ngữ pháp nhỏ nhất của Tiếng Việt
Hà Tiên và sự hình thành nước Việt Nam hiện đại
Về sự kiện vua Gia Long tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa năm 1816
Vấn đề nguồn gốc của Thục Phán và sự thành lập nước Âu Lạc
Các chí sĩ Đông Du Nam Kỳ hoạt động ở Nhật Bản
Việt Nam: Những biểu hiện sai lầm trong chính sách và kế hoạch tăng trưởng kinh tế không có mục tiê...
Nho học và giáo dục công lập ở Nam Kỳ thuộc Pháp thời kỳ 1867-1917

Bình luận