Từ lý luận phân phối thu nhập của kinh tế chính trị Tư sản cổ điển Anh đến lý luận giá trị thặng dư của Karl Marx


Tác giả: Triệu Đức Hạnh, 
Nguyễn Thị Mão
Nguồn: Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ 109(09)
Năm: N/A
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

 


Học thuyết giá trị thặng dư là hòn đá tảng trong học thuyết kinh tế của Karl Marx. Từ lý luận phân phối thu nhập của các nhà kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh, K.Marx đã kế thừa có phê phán và làm rõ bản chất của tiền công và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư. Lý luận phân phối thu nhập của kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh được xây dựng dựa trên nội dung tổng thu nhập xã hội được phân phối cho ba chủ thể cơ bản: lao động làm thuê, nhà tư bản, địa chủ. Sự phân tích khách quan, khoa học của các nhà lý luận kinh tế tư sản cổ điển Anh về quan hệ kinh tế giữa ba giai cấp cơ bản đã có ý nghĩa đặt nền móng cho Karl Marx phân tích lý luận về quan hệ bóc lột trong xã hội tư bản và lý luận giá trị thặng dư..


nhatbook-download


Đọc thêm: Những đánh giá mang tính cá nhân và chủ quan về Học thuyết Giá trị thặng dư

để lại phản hồi