Tư tưởng duy tân của Trần Quý Cáp


nhatbook-Tu tuong duy tan cua Tran Quy Cap-Tran Thi Hanh-2008

Tác giả: Trần Thị Hạnh
Nguồn: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn 24
Năm: 2008
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

Trần Quý Cáp (1870-1908) là một nho sĩ, chí sĩ nhiệt tâm yêu nước, thiết tha với sự nghiệp cứu nước. Trần Quý Cáp thấu hiểu tình cảnh mất độc lập, tự chủ của nước, của dân, ông đã tiếp thu tư tưởng yêu nước của cha ông ta trong truyền thống, cùng với vốn kiến thức uyên thâm, kiến thức mới tiếp thu, ông đã thể hiện tư tưởng yêu nước theo khuynh hướng duy tân của mình. Tư tưởng và hoạt động cứu nước của ông đại diện cho tư tưởng và hành động của một lớp trí thức nho học Việt Nam trưởng thành đầu thế kỷ XX. Trước tác của Trần Quý Cáp để lại tuy không nhiều nhưng cũng đã thể hiện quá trình chuyển biến tư tưởng của ông từ thế giới quan Nho giáo sang thế giới quan mới mang khuynh hướng dân chủ, như Tặng Phan Bội Châu, Vãn quá Hải Vân sơn, Đà nẵng cảm hoài, Sĩ phu tự trị luận, Tôn chỉ Duy tân, Đánh đổ quan tham lại nhũng, Bài hát khuyến học chữ quốc ngữ, Phản đối cái học từ chương, Nhắn các nhà vọng tộc, Khuyến nông ca, Bài ca hô hào hùn vốn buôn chung, Trúc thất hoành sơn phú, Bài ca trù, Bài thơ cái trống, Bài thơ nước lụt…


nhatbook-download


 

Bình luận