Three Methods of Political Theory: Historicism, Ahistoricism and Transhistoricism


nhatbook-Three Methods of Political Theory Historicism, Ahistoricism and Transhistoricism

Tác giả: Michael L. Frazer
Nguồn: CPSA
Năm: 2010
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf

 

nhatbook-download


 

Bình luận