Phương pháp phân tích-phê khảo sử liệu trong nghiên cứu lịch sử

(Qua trường hợp tìm hiểu quan hệ Việt Nam – Trung Quốc thời kỳ hiện đại)


 

Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hoa, 
Nguyễn Văn Khánh
Nguồn: N/A
Năm: N/A
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Định dạng: pdf

Để lịch sử thực sự trở thành khoa học cần phải xây dựng được hệ thống phương pháp nghiên cứu. Lịch sử trở thành khoa học thực sự khi được xây dựng dựa trên những tri thức đầy đủ, toàn diện, hệ thống. Những tri thức này phải được nhà sử học xác định độ tin cậy, tính chân thực, thông qua việc phân tích và kiểm tra một cách kỹ càng tư liệu lịch sử .Phương pháp phân tích – phê khảo sử liệu ra đời là nhằm thực hiện những mục tiêu đó và được coi như một trong những phương pháp mang tính tiền đề trong mọi công trình nghiên cứu lịch sử, mà thiếu nó, tính khách quan, khoa học, cũng như kết quả của công trình không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Phương pháp phân tích – phê khảo sử liệu càng được tiến hành cẩn trọng bao nhiêu, thì tri thức lịch sử thu nhận được càng gần tới chân lý lịch sử bấy nhiêu, đặc biệt đối với những vấn đề còn đang tranh luận, có độ “nhạy cảm”cao.


nhatbook-download


 

Bình luận