SUPPLY CHAIN ENGINEERING


Supply Chain Engineering: Useful Methods and Techniques

nhatbook-Supply Chain Engineering - Useful Methods and Techniques-Alexandre Dolgui-2010

Tác giả: Alexandre Dolgui,
Jean-Marie Proth
Nxb: Springer
Năm: 2010
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf


nhatbook-download


Bình luận