THE COMPLETE GUIDE TO MIXED MODEL LINE DESIGN


The complete guide to Mixed model line design

nhatbook-The Complete Guide to Mixed Model Line Design-Gerard Leone-2014

Tác giả: Gerard Leone,
Richard D. Rahn
Nxb: Flow Publishing Inc.
Năm: 2014
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf


nhatbook-download


Bình luận