CAPITAL 1


Capital 1-

The Process of Production of Capital

nhatbook-capital -Karl Marx-2010

Tác giả: Karl Marx
Nxb: Progress Publishers
Năm: 2010 (org. 1867)
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf (đánh máy lại)


nhatbook-download


Bình luận