CAPITAL 3


Capital 3-

The Process of Capitalist Production as a Whole

nhatbook-capital -Karl Marx-2010

Tác giả: Karl Marx
Nxb: International Publishers, NY
Năm: 2010 (org. 1863-1883)
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf (đánh máy lại)


nhatbook-download


Bình luận