CAPITAL 2


Capital 2-

The Process of Circulation of Capital

nhatbook-capital -Karl Marx-2010

Tác giả: Karl Marx
Nxb: International Publishers, NY
Năm: 2010 (org. 1863-1878)
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf (đánh máy lại)


nhatbook-download


để lại phản hồi