TẠP CHÍ BÁCH KHOA SỐ 7


Tạp chí Bách Khoa – số 7-1957

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 7-1957

Trong số này:

Huỳnh Văn Lang Chánh sách tiền tệ
Hoàng Minh Tuynh Luận về chế độ dân chủ
Phạm Ngọc Thảo Vấn đề học tập văn hóa trong quân đội
Maurice Duverger Hai giai đoạn của chủ nghĩa quốc gia
Võ Thu Thịnh Tìm hiểu quốc cơ Panlja Sila
Nguyễn Tử Quang Lý thuyết và thực hành
Minh Phong Sơ lược phong trào giải phóng phụ nữ thế giới
Nguyễn Hiến Lê Vấn đề dịch văn
Phạm Thị Khánh Trang Lá thơ Mỹ Quốc
Giovanni (Trực Định dịch)Giuda kẻ bán chúa
Đặng Văn Nhâm Giáo dục mỹ thuật
Thuần Phong Duyên hội ngộ trong câu hò miền Nam
Quách Tấn Chút Lòng (thơ)
Nguyễn Kim Thanh lược dịch Anna Frank
Võ Phiến Người ta (Truyện ngắn)
Từ Vu (Vi Huyền đắc dịch) Nhất Gia (truyện dài)

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận