TẠP CHÍ BÁCH KHOA SỐ 8


Tạp chí Bách Khoa – số 8-1957

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 8-1957

Trong số này:

Nguyễn Quang Lệ Tìm hiểu ngân sách
Hoàng Minh Tuynh Chế độ dân chủ cổ điển
Nguyễn Hiến Lê Phép dịch thơ
Phạm Tường Trinh Góp ý kiến về việc giáo dục trẻ em ở cấp tiểu học
Hào Nguyên Nguyễ Hóa Tóm tắt học thuyết khắc kỷ
Giovanni (Trực Định dịch) Thánh Tôma với Chúa sống lại
Nguyễn Xuân Lan Lá thơ Mỹ Quốc
T.T.K. Chim Trắng lại bay
Võ Phiến người tù (truyện ngắn)
Từ Vu (Vi Huyền đắc dịch) Nhất Gia (truyện dài)

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận