TẠP CHÍ BÁCH KHOA SỐ 11


Tạp chí Bách Khoa – số 11-1957

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 11-1957

Trong số này:

Phan Văn Trí Bảy nguyên tắc Hợp tác xã Rochale
Hoàng Minh Tuynh Rút Xô với bộ Dân ước luận
Phạm Ngọc Thảo Vấn đề xử dụng người
Nguyễn Hiến Lê Tính cách truyền thống và chánh trị của Nho Giáo
Thiên Giang Ích lợi tân giáo dục đối với sự phát triển của trẻ em
Trực Định Một vài ý định nhân ngày kiệu Minh Thánh Chúa
Bác sĩ T. Bịnh Cúm
Nguyễn Huy Thanh Vấn đề bảo hiểm (tiếp theo)
Cẩm Vân Trăng thôn dã
Võ Phiến Dung (Truyện ngắn)
Từ Vu (Vi Huyền đắc dịch) Nhất Gia (truyện dài)

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


để lại phản hồi