SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND KNOWLEDGE MANAGEMENT


Supply chain management and Knowledge management

nhatbok-Supply chain management and knowledge management-Ashish Dwivedi-2009

Tác giả: Ashish Dwivedi,
Tim Butcher
Nxb: PALGRAVE MACMILLAN
Năm: 2009
Ngôn ngữ: English
Định dạng: pdf


nhatbook-download


Bình luận