TẠP CHÍ BÁCH KHOA, SỐ 20


Tạp chí Bách Khoa – số 20-1957

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 20-1957

Trong số này:

Hoàng Minh Tuynh Chế độ dân chủ cổ điển: nước Anh
Cô Liêu Dân tộc tính văn nghệ
Phạm Hoàn Mĩ Ngày giỗ Phan Sào Nam thứ 17
Huỳnh ĐỨc Quang Tìm hiểu kế hoạch Marschall
Nguyễn Văn Ba Cụ Hải thượng Lãn Ông
Minh Anh Quy luật của một vài lối thơ
Triệu Dương Nếu (thơ dịch)
Nguiễn Ngu Í Nhơn xem tranh Việt Nam năm ngàn năm văn hiến của Lê Văn Siêu
Tạ Ký Bài thơ dễ hiểu
Á Nam Trần Tuấn Khải Đường thi dịch giải
Nguyễn Phúc Thoát
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận