TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 23


Tạp chí Bách Khoa – số 23-1957

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 23-1957

Trong số này:

Huỳnh Văn Lang Một ít nhận xét về chế độ bảo vệ kinh tế
Hoàng Minh Tuynh Chế độ dân chủ cổ điển: Hiệp Chúng quốc Mỹ Châu – 3
Phạm Hoàn Mĩ Nhà Triệu là một triều đại Việt? Lữ gia là một anh hùng Việt?
Nguyễn Hiến Lê Cái Thần trong văn
Vũ Ký Một và thực của khoa học
Thuần Phong Phần đóng góp của văn hóa bình dân trong văn học bác học
Trần Hà Một trận giặc, mấy bài hoc
Hư Chu Trung Hoa tình sử
Mặc Thu Nồi kê thứ hai
Nguyễn Văn Trung Thơ dịch
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận