TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 24


Tạp chí Bách Khoa – số 24-1958

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 24-1958

Trong số này:

Huỳnh Văn Lang Chế độ kiểm soát hối đoái
Hoàng Minh Tuynh Chế độ dân chủ cổ điển: Hiệp Chúng quốc Mỹ Châu – 4
Phạm Duy Lân Chiến tranh tương lai
Phan Khoang Đức dục và công dân giáo dục
Phạm Hoàn Mĩ Nhà Thụ không phải là một đời vua Việt?
G. Papino (Vũ Ký dịch) Ký ức một người điên
Nguyễn Anh Linh Tiêu chuẩn về sức khỏe
Tử quyên Đặng Văn Nhâm Khảo về kiến trúc đình Việt Nam
Đông Xuyên Đẻ (thơ)
Bình Nguyên Lộc thú tánh sơ khai
Hư Chu Trung Hoa tình sử
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


để lại phản hồi