TẠP CHÍ BÁCH KHOA-SỐ 30


Tạp chí Bách Khoa – số 30-1958

nhatbook-Tap chi Bach Khoa so 30-1958

Trong số này:

Nguyễn Huy Thanh Những biện pháp để phát triển nền kinh tế các nước hậu tiến
Tiểu Dân Tài giảm binh bị thế giới
Hoàng Đình Truật Nhận định phân vụ của Phụ nữ trong xã hội
Cô Ciêu Yiêu Để kỷ niệm Trng Vương
Phạm Hoàn Mĩ Phan Chu Trinh, người đứng đầu gió
Cô Liêu Sứ mạng văn chương của Francoise Sagan
Thuần Phong Phần đóng góp của văn học bình dân
Nguiễn Ngu Í Nguyễn Huệ, hay giấc mộng lớn chưa thành
Tử quyên Đặng Văn Nhâm Ảnh hưởng Ấn độ và Trung Hoa qua các tháp chùa ở Việt Nam
Võ Phiến Lại nghĩ về Chàng và nàng
Vũ Hạnh Giọt nướt mắt trên đàn dương cầm
Trương Uan Ngọc Lệ Vàng (thơ)
Yã Hac và Trinh Nguyên Tiêếng hát hà Lệ Uyển
Vũ Quỳnh Bang Trông (thơ)
Lâm Ngữ Đường (Vi Huyền Đắc dịch) Khói lửa kinh thành

nhatbook-download


Các số khác của Tạp chí Bách Khoa

Viện Việt Học


Bình luận